Průvodce

Vymezení pojmu farmář a sedlák

Heslo farmář

1. majitel nebo nájemce farmy.
2. vedoucí farmy farma - větší soukromý zemědělský podnik, pův. v anglosaských zemích.
3. závod specializovaný na chov jednoho druhu zvířat a jejich hospodářské využití.
Zdroj: Akademický slovní cizích slov. Praha: Academia, 1998.

Heslo sedlák

za feudalismu poddaný, který měl větší výměru statku (lán, půllán nebo čtvrtlán) a vlastní potah...Mezi sebou se různili velikostí gruntů a mírou vrchnostenských povinností. Byli vskutku osedlými na původní rustikální půdě a proti tzv. podsedkům, chalupníkům, domkářům nebo podruhům se pokládali za privilegované obyvatele vesnice...Název později nabýval obecnějšího významu a stavovského charakteru pro všechno osedlé obyvatelstvo zemědělské.
Zdroj: Naučný slovník zemědělský. Praha: Zemědělské nakladatelství, 1983.

Encyklopedie - Co to je

sedlák střední nebo větší zemědělec. V období feud. (podle berních a urbariálních pramenů) sociální kategorie vlastníků půdy a hosp. usedlosti; zpravidla vlastnil potah. S rozvojem kap. podnikání v zeměd. po 1848 se označením s. rozumí
a) stř. rolník usilující o hosp. soběstačnost,
b) selský statkář, který jako kap. podnikatel již využívá výlučně námezdní práci.

Sedlák střední nebo větší samostatně hospodařící zemědělec. Stav s. se zformoval až ve vrcholném střv. s rozvojem panství. Mezi s. se zařadili jak nesvobodní nevolníci, tak obyvatelstvo relativně svobodné. Dotváření selských gruntů a povinností bylo spojeno se vznikem vesnic s pevným jádrem a systematicky obdělávanou plužinou (trojpolní systém), po právní stránce se zánikem voj. hotovosti a se zavedením rychtářských úřadů a konšelských soudů. Povinnosti poddaných sedláků byly zakotveny právním způsobem (urbáře), jejich osobní postavení však bylo různé. Byli nejvýznamnější sociální skupinou na vsi, jejich majetek byl garantován panovníkem (vybírání berní). Plně osvobozeni od feud. povinností 1848. farmář v [kapitalismus, kapitalistický] zemích majitel nebo nájemce farmy.

Kontakty

Rooseveltova 892/49,
Praha 6, 160 00
Mapa

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:30 - 18:30
So: 9:30 - 12:30

Happy hours:
úterý, čtvrtek a sobota
30 min před zavírací dobou akce - Ani kost na zmar (výrazné slevy na maso)

WiFi: FREE
Email: info@namaso.cz

Provozovatel: Verde int. s.r.o
Dlouha 730/35, Praha 1, IČO: 02508362

Všechna práva vyhrazena | Na maso © 2015 | Design by Matin Kliment